Agrarisch natuurbeheer (SNL)

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor; de Subsidie Natuur en Landschap (SNL).

De aanvraagperiode voor deze subsidie is ieder jaar van 15 november tot en met 31 december. Een subsidieovereenkomst loopt meerdere jaren, maar u doet ieder jaar een verzoek voor uitbetaling via de Gecombineerde opgave.

ANLb2016

Op 1 januari 2016 start een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer: het ANLb2016. Het hoofddoel is dat agrarische collectieven in kansrijke gebieden samen met de gebiedspartners werken aan gunstige condities voor soorten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt. De provincies zijn ervoor verantwoordelijk. Zij hebben het beleid en de natuurbeheerplannen opgesteld met daarin de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het agrarische beheer.

Overstappen naar ANLb2016

Heeft u een SNL-overeenkomst heeft en vallen uw percelen helemaal of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016)? Dan kunt u overstappen naar het ANLb. Daarvoor moet u wel eerst uw lopende subsidieovereenkomst beëindigen en dit uiterlijk 31 oktober 2015 bij ons melden. Dit doet u via Direct regelen op mijn.rvo.nl.

De subsidie die u al heeft ontvangen en die u ontvangt voor beheerjaar 2015 hoeft u niet terug te betalen.

Voorwaarden voor het overstappen naar het ANLb2016

  • Uw bedrijf valt geheel of gedeeltelijk binnen de nieuwe begrenzing van de leefgebieden van het ANLb2016 en/of de categorie water.
  • U neemt in 2016 deel aan de gebiedsaanvraag van een agrarisch collectief in de provincie waar u SNL-beheer voerde.
  • U kunt alleen overstappen voor een gehele individuele aanvraag of min-max aanvraag. Heeft u meerdere doorlopende overeenkomsten, dan kunt u dus per overeenkomst/aanvraag overstappen.
  • U meldt de beëindiging van de betreffende individuele aanvraag of min-max aanvraag uiterlijk 31 oktober 2015. Zie hiervoor het formulier onder Direct regelen op mijn.rvo.nl.

Meer informatie: Agrarisch natuur en landschapsbeheer (SNL).