Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

De afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft een streep gezet door het PAS-beleid. Wat rest is veel onduidelijkheid over de vergunningplicht weiden en bemesten. Niet alle vergunningen zijn vervallen, maar PAS-meldingen zijn geen alternatief meer voor vergunning. RvS meldt nadrukkelijk dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Voorlopig is er geen duidelijkheid over hoe nu verder.

De laatste jaren ontstaat er steeds meer aandacht voor de natuur. In ons land worden de zogenaamde Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten onder meer beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998. Alle activiteiten of projecten welke mogelijk gevolgen hebben op de Natura 2000-gebieden zijn sinds 1 oktober 2005 verplicht een vergunning te hebben op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19d. Het is verboden om zonder vergunning handelingen te verrichten of plannen te ontwikkelen die de natuurwaarden zouden kunnen schaden.

Heeft u plannen om uw agrarisch bedrijf uit te breiden met een nieuwe stal, wilt u andere wijzigingen in de huidige stallen aanbrengen of alleen maar uitbreiden in dieraantallen dan kan het zijn dat u vergunningplichtig bent voor de Natuurbeschermingswet. Met name het aspect ammoniak/stikstof speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de oprichting of uitbreiding van een veehouderij is over het algemeen sprake van een toename van de ammoniak-/stikstofemissie. Als uw activiteit door deze toename negatieve effecten heeft op een nabijgelegen beschermd natuurgebied moet u een aanvraag indienen voor de Natuurbeschermingswet. Dit geldt ook voor activiteiten die buiten een natuurgebied plaatsvinden, maar wel van invloed (kunnen) zijn op het betreffende gebied.

Ook wanneer u bent uitgebreid zonder een NB-wetvergunning en deze niet regelt, blijft u altijd risico houden op een eventuele handhavingsprocedure waarbij de vergunning alsnog geregeld moet worden. Een NB-wetvergunning is dus niet alleen verplicht, het biedt ook zekerheid voor uw voorgenomen bedrijfsactiviteiten voor de toekomst.

Voor nieuwe activiteiten of voor een wijziging of uitbreiding van activiteiten kan er bij de vergunningaanvraag beroep gedaan worden op de PAS. Het PAS programma waarborgt dat de natuur er per saldo op vooruit gaat en economische ontwikkeling mogelijk is.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Vanaf 1 juli is de Programmatische aanpak Stikstof (PAS) van kracht. De PAS is bedoelt om verdere achteruitgang van kwetsbare natuur te voorkomen en uitbreiding van activiteiten in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden weer mogelijk te maken. Door verkeer, landbouw en industrie komt via de lucht in de meeste Natura 2000-gebieden te veel stikstof terecht. Daardoor gaat het leefgebied van kwetsbare beschermde plant- en diersoorten achteruit. Dat beperkt de mogelijkheden voor het verlenen van vergunningen. Vooral veehouders hadden hier last van. Met de PAS kan de vergunningverlening weer op gang komen voor agrariërs en andere ondernemers die een Natuurbeschermingsvergunning aanvragen voor activiteiten die gepaard gaan met stikstoftoename.

Berekening van ontwikkelingsruimte

De ontwikkelingsruimte is verwerkt in een speciaal PAS-rekenmodel: AERIUS. Met behulp van AERIUS Calculator kunnen de gegevens van de voorgenomen activiteit ingevoerd worden, zodat er snel gezien kan worden of dat er een vergunning aangevraagd moet worden waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is of dat een melding volstaat. Het kan ook zijn dat er geen actie ondernomen hoeft te worden. Om dit voor u vast te stellen kunnen wij uw gegevens in de AERIUS Calculator invoeren. Met de Calculator wordt berekend hoeveel stikstofemissie en -depositie een activiteit veroorzaakt en welke claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte. De berekening met AERIUS Calculator dient als onderbouwing van de vergunningaanvraag. Bij het doen van de aanvraag doet de initiatiefnemer een beroep op de PAS.

Heeft u plannen om uw bedrijf uit te breiden en loopt u tegen de wetgeving aan? Wij kunnen u in dit traject van dienst zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.