Fosfaatrechten 2018

Fosfaatrechten die op 1 januari 2018 worden toegekend, worden generiek afgeroomd. Het generiek kortingspercentage is vastgesteld op 8,3%. Deze korting geldt niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden. In 2018 kan een extra generieke korting worden opgelegd als blijkt, dat de landelijke fosfaatproductie van melkvee boven het sectorplafond uitkomt.

Generieke korting

In een Kamerbrief heeft staatssecretaris Van Dam aangekondigd, dat de generieke korting voor fosfaatrechten is vastgesteld op 8,3%. Deze korting wordt op een later moment vastgelegd in een AMvB. De generieke korting wordt toegepast direct nadat de fosfaatrechten op 1 januari 2018 worden toegekend.

Niet voor grondgebonden bedrijven

De generieke korting is niet van toepassing voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden.

Extra fosfaatrechten

Bij het vaststellen van de hoogte van de generieke korting is rekening gehouden met ‘extra fosfaatrechten’ die nodig zijn voor:

  • Grondgebonden bedrijven (geen generieke korting).
  • Bedrijven met een ‘relatief’ klein fosfaatoverschot in 2015 (beperkte generieke korting).
  • De knelgevallenregeling.

Extra generieke korting

Van Dam geeft in de Kamerbrief aan dat met een generieke korting van 8,3% geen veiligheidsmarge is ingebouwd. Indien in 2018 blijkt dat het sectorplafond voor de melkveehouderij (84,9 miljoen kg fosfaat) niet wordt gehaald, dan is een extra generieke korting noodzakelijk.

Knelgevallenregeling fosfaatrechten

In een eerdere wijziging van de ‘Meststoffenwet’, die inmiddels door de Eerste Kamer is goedgekeurd, is reeds een knelgevallenregeling fosfaatrechten opgenomen. De commissie heeft advies gegeven over de uitbreiding van deze regeling.

Goedgekeurde knelgevallenregeling
Alleen bedrijven die aan kunnen tonen, dat zij op 2 juli 2015 een lagere fosfaatproductie hadden van minimaal 5% door buitengewone omstandigheden kunnen in aanmerking komen voor extra rechten. Het gaat hierbij om een lagere productie door:

  • Diergezondheidsproblemen.
  • Ziekte van de landbouwer.
  • Ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband.
  • Ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad.
  • Vernieling van de melkveestal.
  • Bouwwerkzaamheden (renovatie van een bestaande stal).

In alle gevallen gaat het er dus om, dat door deze omstandigheden de productie minimaal 5% lager was dan gebruikelijk. Hiervoor geldt geen referentiejaar of datum. Het moet aantoonbaar worden gemaakt, dat zonder ‘deze omstandigheden’ de fosfaatproductie hoger zou zijn.

Uitbreiding knelgevallenregeling 

De knelgevallenregeling wordt uitgebreid met twee categorieën bedrijven. Hiermee wordt advies van de commissie voor de knelgevallen fosfaatrechten overgenomen. Het gaat om starters en bedrijven die in een buitengewone situatie verkeren vanwege projecten voor het algemeen belang, waardoor zij minder grond of minder dieren hadden op 2 juli 2015. Met projecten voor algemeen belang wordt bedoeld de realisatie van een natuurgebied, de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur zoals een weg of het instellen van een algemene nutsvoorziening zoals de aanleg van een elektriciteitskabel. Andere vrijstellen worden niet genomen in de wet.

Aanmelden knelgevallenregeling

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de knelgevallenregeling als de wetgeving t.a.v. de fosfaatrechten van kracht is. Dit is gepland op 1 januari 2018. Vanaf deze datum zal RVO een voorziening treffen om gedurende een bepaalde periode een aanvraag voor de knelgevallenregeling in te dienen. Uit ervaring gedurende de fosfaatreductieplan 2017 is gebleken dat het zeer waardevol kan zijn om bezwaar aan te tekenen om in aanmerking te worden genomen als knelgeval. Is uw melkveebedrijf ook voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen voor de groei van het bedrijf aangegaan of is uw bedrijf biologisch? Dan raden wij u aan contact op te nemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

KRITISCHE NOOT

In hoger beroep is de Staat in het gelijk gesteld in een aantal procedures tegen het fosfaatreductieplan. Het fosfaatreductieplan zou voor de zogenaamde knelgevallen tot onevenredige gevolgen leiden. Bedrijven konden naar aanleiding van de eerdere uitspraken in augustus middels een zogenaamde ‘lichte toets’ laten beoordelen of zij aan dezelfde criteria voldoen als de bedrijven die op basis van de uitspraken van 4 mei waren vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Nu deze bedrijven alsnog in het ongelijk zijn gesteld, heeft de uitkomst van de ‘lichte toets’ geen waarde meer. De uitspraken zeggen formeel niets over het fosfaatrechtenstelsel. Echter aangezien de meeste argumenten vergelijkbaar zijn, is de kans op een vergelijkbare uitspraak behoorlijk groot.

Aankoop fosfaatrechten

Veehouders die meer fosfaat produceren dan hun fosfaatrechten zijn verplicht extra fosfaatrechten aan te kopen. Voor de aan- of verkoop van fosfaatrechten verwijzen wij u door naar de website van Van Kemenade Bv Vastgoed Adviesbureau.