Fosfaatrechten 2018

Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt. Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorieën niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft

Beschikking fosfaatrechten

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel mest door melkvee geproduceerd worden op uw bedrijf. U mag de fosfaatrechten het hele kalenderjaar gebruiken.

Fosfaatrechten voor melkvee

Fosfaatrechten zijn nodig voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de productie van vlees (en niet afkalft) zijn dus geen fosfaatrechten nodig.

Fosfaatrechten vleesvee
Bij de toekenning van de fosfaatrechten zijn bij een heel aantal bedrijven fosfaatrechten toegekend voor dieren die op 2 juli 2015 op het bedrijf zijn gehouden, waar (achteraf) geen fosfaatrechten voor nodig zijn. De toekenning van de fosfaatrechten bij vleesveehouders wordt opnieuw beoordeeld. Indien blijkt dat, volgens RVO, ten onrechte fosfaatrechten zijn toegekend wordt de eerder afgegeven beschikking fosfaatrechten herzien. De betreffende bedrijven krijgen een herbeschikking. Bedrijven die een herbeschikking ontvangen kunnen op de gebruikelijke manier bezwaar indienen bij RVO.

Aankoop fosfaatrechten

Veehouders die meer fosfaat produceren dan hun fosfaatrechten zijn verplicht extra fosfaatrechten aan te kopen of te leasen. Voor de aan- of verkoop of het leasen van fosfaatrechten verwijzen wij u door naar de website van Van Kemenade Bv Vastgoed Adviesbureau.

Uitbreiding knelgevallenregeling 

Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden kunnen t/m 14 oktober ook een verzoek voor de knelgevallenregeling indienen. Voorwaarde is dat zij op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hielden en tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking.

Ook bij alleen jongvee op 2 juli 2015
De huidige knelgevallenregeling voor starters is alleen bedoeld voor melkveebedrijven, waarvan de melkproductie is gestart tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015. De bedoeling is nu dat ook bedrijven, die op de peildatum 2 juli 2015 nog geen melk produceerden (voor consumptie of verwerking), maar wel vrouwelijk jongvee bestemd voor de melkveehouderij hielden, ook voor de knelgevallenregeling in aanmerking kunnen komen. Deze bedrijven moeten wel tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn begonnen met de productie van melk voor de consumptie of verwerking. Ook deze starters moeten uiteraard aan de overige voorwaarden voldoen.

Verzoek uiterlijk 14 oktober indienen

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze uitbreiding van de startersregeling moeten hiervoor uiterlijk 14 oktober een verzoek indienen via mijn.rvo.nl. Op de site van RVO staat een uiterste datum van 15 oktober, de regeling geeft aan dat voor 15 oktober een verzoek ingediend moet worden. Ons advies is om het verzoek uiterlijk 14 oktober in te dienen.