Bemestingsplan opstellen voor bedrijven met derogatie en BEX

Sinds 2006 zijn veehouderij- en akkerbedrijven die aan derogatie deelnemen verplicht om een gebruiksnormenberekening en een bemestingsplan bij te houden. Het plan biedt u duidelijkheid over de werkelijke mestproductie en de plaatsingsruimte op eigen land. Ook dient dit plan bij eventuele controle van de NVWA als bewijs dat u met uw bedrijfsvoering aan de vereiste regelgeving voldoet. Veehouders die gebruik willen maken van derogatie moeten zich voor 1 februari van het nieuwe jaar aanmelden.

Agrovisie Bv Adviesbureau kan u hiermee van dienst zijn. Voor onze klanten vragen wij in januari derogatie aan en geven wij de mestvoorraden door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Daarnaast stellen wij een bemestingsplan op en passen wij deze aan wanneer er wijzigingen hebben plaats gevonden in bijvoorbeeld het grondgebruik. Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe u met de huidige hectares en dieraantallen uitkomt met uw mestproductie.
Wij adviseren u over de aan- of af te voeren hoeveelheid mest. Tevens kunnen wij de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) berekening voor u verzorgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij samen de mogelijkheden kunnen bespreken om een bemestingsplan te maken en/of derogatie aan te vragen.

Fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft op 6 december 2016 ingestemd met het wetsvoorstel fosfaatrechten. Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een stelsel van fosfaatrechten om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie onder het nationale fosfaatplafond komt.

Fosfaatrechten die op 1 januari 2018 worden toegekend, worden generiek afgeroomd. Het generiek kortingspercentage is vastgesteld op 8,3%. Deze korting wordt op een later moment vastgelegd in een AMvB. De generieke korting wordt toegepast direct nadat de fosfaatrechten op 1 januari 2018 worden toegekend. Deze korting geldt niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden. In 2018 kan een extra generieke korting worden opgelegd als blijkt, dat de landelijke fosfaatproductie van melkvee boven het sectorplafond uitkomt.

3Derogatie is ‘voorwaarde’
Met het amendement is geregeld, dat de fosfaatrechten alleen maar worden geïntroduceerd, indien het aannemelijk is dat Nederland weer derogatie krijgt voor de periode van 2018 t/m 2021.

Derogatie voor 2017 is behouden. Nederland dient echter wel maatregelen te nemen om de fosfaatproductie weer onder het plafond te brengen. Dat betekent dat de derogatie enkel behouden blijft als de voorgenomen fosfaatreductie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De fosfaatreductie via de zuivelbedrijven is verplicht.

Fosfaatreductieplan
Het fosfaatreductieplan 2017 is één van de Fosfaatreductiemaatregelen 2017 en geldt voor melkproducerende rundveehouderijen. Een melkveebedrijf moet reduceren indien de vrouwelijke runderen die op 1 oktober 2016 geregistreerd stonden in het I&R-systeem van RVO meer zijn dan op 2 juli 2015.  De reductie gaar per periode bestaande uit twee maanden.

Derogatie 2018
Dat betekent een grote opgave voor de melkveehouders en de zuivelsector. Indien de melkveehouders de afgesproken krimp middels het fosfaatreductieplan waarmaken, maken zij ook weer kans op een nieuwe derogatie vanaf 2018.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat het voldoende aannemelijk is dat de Europese Commissie Nederland een derogatie zal kunnen verlenen voor de periode 2018-2021. Het definitieve besluit tot inwerkingtreding zal na afloop van de procedure met betrekking tot de fosfaatrechten kunnen worden genomen.

Aanmelden derogatie
Bedrijven die willen deelnemen aan derogatie moeten zich in de maand januari aanmelden via mijn.rvo.nl/derogatie. Tevens moeten de ‘aanvullende gegevens’ ingediend zijn, de analyses van de grondmonster beschikbaar zijn en het bemestingsplan zijn opgesteld. Op dit gebied kan Agrovisie Bv Adviesbureau u van dienst zijn.