Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023

Per 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er gelden nieuwe regelingen met  andere voorwaarden en vergoedingen. De betalingsrechten komen te vervallen en daarvoor in de plaats komt er een regeling met een basispremie per subsidiabele hectare met een eventuele verhoging voor het toepassen van eco-activiteiten en/of deelname aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Om in aanmerking te komen voor de basispremie en aanvullende vergoedingen dient voldaan te worden aan randvoorwaarden, genoemd ‘conditionaliteiten’ of GLMC’s (Goede Landbouw- en Milieucondities). Indien voldaan wordt aan de conditionaliteiten is er recht op de basispremie met voor de eerste 40 hectare een extra premie. Jonge landbouwers kunnen, indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, daar nog een aanvullende premie bovenop krijgen (zie tabblad subsidies, Jonge Landbouwers).

GLMC’s

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de basispremie, subsidie eco-activiteiten en/of ANLb ziijn:

 1. Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden;
 2. Veengebieden en wetlands beschermen;
 3. Stoppels niet verbranden;
 4. Bufferstroken langs waterlopen van 3 meter (met een max van 4% van de oppervlakte van het perceel). Bufferstroken mogen niet bemest worden en tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte. Tevens is gewasbescherming niet toegestaan op deze stroken;
 5. Erosie tegengaan;
 6. Bodem minimaal bedekken;
 7. Gewassen op bouwland roteren (vrijstelling bij > 75% gras);
 8. 4% van het bouwland niet-productief laten (vrijstelling in 2023 en daarna bij > 75% gras);
 9. Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen;
 10. Bufferstroken (1 meter) langs sloten die in periode 1 april tot 1 oktober droogvallen.

Eco-activiteiten

Om in aanmerking te komen voor subsidie van eco-activiteiten dienen er punten gehaald te worden op de gestelde 5 doelen (klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit). Er zijn 3 drempelniveaus die gehaald kunnen worden, te weten: brons, zilver en goud. Het hoogst behaalde niveau bepaald de eco-premie per ha die bovenop de basispremie uitgekeerd wordt.

Er zijn meer dan 20 eco-activiteiten waaruit gekozen kan worden die onderverdeeld zijn in de 5 hoofdgroepen:

 1. Hoofdteelt;
 2. Bodemgewas;
 3. Teeltgewas;
 4. Veengewas;
 5. Niet-productief landbouwgrond.

De te kiezen hoofdgroepen zijn onderverdeeld in activiteiten met een vastgelegde onderverdeling in punten op de eco-doelen.

De overzichten met eco-activiteiten en de puntenverdeling staan op de site van RVO.

Aanvraag

De aanmelding voor de GLB 2023 is eenmalig via de Gecombineerde Opgave en de definitieve aanvraag wordt in het najaar van het betreffende jaar gedaan. De aanmelding voor de GLB 2024 en daarna moet in het najaar voorafgaand van het betreffende jaar gedaan worden en dat geldt zowel voor de basispremie, eco-activiteiten als  deelname aan ANLb.

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij  samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken en bespreken om een tijdige aanmelding te doen en de nieuwe GLB-regelingen optimaal te benutten.

Informatie

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.