Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor; de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

De aanvraagperiode voor deze subsidie is ieder jaar van 15 november tot en met 31 december. Een subsidieovereenkomst loopt meerdere jaren, maar u doet ieder jaar een verzoek voor uitbetaling via de Gecombineerde opgave.

ANLb2016

Op 1 januari 2016 is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gestart: het ANLb2016. Het hoofddoel is dat agrarische collectieven in kansrijke gebieden samen met de gebiedspartners werken aan gunstige condities voor soorten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt. De provincies zijn ervoor verantwoordelijk. Zij hebben het beleid en de natuurbeheerplannen opgesteld met daarin de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het agrarische beheer.

Overstappen naar ANLb2016

Heeft u een SNL-overeenkomst en vallen uw percelen helemaal of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016)? In 2018 kon u overstappen van SNL-a naar het ANLb. Of dit in 2019 ook kan, is nog niet bekend.

Wilt u meehelpen aan het vergroten van het aantal soorten dieren en planten op landbouw- of natuurgrond? Bijvoorbeeld door een leefgebied voor kwetsbare soorten te maken? Of wilt u iets doen om de kwaliteit van het water te verbeteren? Kijk via een collectief of u recht heeft op de 6-jarige subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het collectief levert het beheerplan bij RVO in en vraagt de jaarlijkse uitbetaling aan.

Meer informatie: Agrarisch natuur en landschapsbeheer (SNL).

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.