Algemene voorwaarden

Agrovisie Bv Adviesbureau is gevestigd op de Grote Zomerdijk 10, 1687 PE Wognum.

Agrovisie Bv adviseert en staat op alle andere mogelijke wijzen dagelijks bedrijven, overheden en organisaties ten dienste. Dit operationeel, technisch-economisch, strategisch en organisatorisch adviseren,  voorlichten en begeleiden van landbouwbedrijven,  organisaties, overheden en ondernemingen gebeurt zowel telefonisch, schriftelijk als met een bedrijfsbezoek.Omdat Agrovisie Bv veel waarde hecht aan goede advisering en begeleiding, vindt zij het ook belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn. Voor haar en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van Agrovisie Bv

1. Algemeen

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Agrovisie Bv ter  zake dienstverlening,  zoals bijvoorbeeld advisering, voorlichting, onderzoek en verkoop door Agrovisie Bv van roerende zaken.
B. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte/opdracht

A. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben –tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald- een geldigheidsduur  van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
B. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Agrovisie Bv van een opdracht, dan wel door uitvoering van een opdracht door Agrovisie Bv.
C. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

3. Prijzen

A. De door Agrovisie Bv opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
B. Door Agrovisie Bv in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Agrovisie Bv niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is Agrovisie Bv gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta, en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
C. In geval van verhogingen van de netto prijzen zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen veertien dagen na kennisneming schriftelijk aan Agrovisie Bv mededeelt. De klant heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering van de overeenkomst

A. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de klant in de offerte genoemde (geschatte) termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval  overschrijding van de termijn dreigt, zal Agrovisie Bv zo spoedig mogelijk met de klant overleggen. Agrovisie Bv zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
B. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt Agrovisie Bv zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat.
C. Agrovisie Bv baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van gewasbeschermings- en bemestingsadviezen op de hiervoor geldende wettelijke bepalingen (wettelijk gebruiksvoorschrift, meststoffenbesluit, etc.) De gebruiksadviezen (doseringen, toepassingstechnieken, etc); zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Agrovisie Bv adviseert naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat Agrovisie Bv niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering.
D. In geval van verkoop door Agrovisie Bv van roerende zaken geldt dat Agrovisie Bv geen andere garantie geeft dan in de offerte is omschreven, onverlet de eventuele garantie die de producent verstrekt, waarop uitsluitend jegens de fabrikant aanspraak gemaakt kan worden. Agrovisie Bv zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de klant, na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de klant in rekening kunnen worden gebracht.
E. Terzake niet publiek-toegankelijke gegevens van de klant die Agrovisie Bv in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt zal Agrovisie Bv geheimhouding betrachten, in die zin dat Agrovisie Bv deze gegevens nimmer als rechtstreeks naar de klant herleidbaar naar buiten zal brengen. Een verdergaande geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
F. Onderzoeksresultaten zullen op anonieme basis openbaar zijn, tenzij op verzoek van de klant schriftelijke geheimhouding wordt overeengekomen,waarbij de geheimhoudingstermijn maximaal een jaar na opleverings-/factureringsdatum zal bedragen.
G. Een eventuele geheimhoudingsplicht  Agrovisie Bv geldt niet voorzover zij daarmee in strijd zou handelen met de wettelijke taken en verplichtingen van Agrovisie Bv.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden klant

A. In geval van onderzoek van monsters is de klant verantwoordelijk voor de selectie, representativiteit en tijdige terbeschikkingstelling van monsters aan Agrovisie Bv.
B. In geval van advisering door Agrovisie Bv omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen c.q. bemesting geldt dat feitelijke toepassing c.q. gebruik, opslag en bewaring zich aan de controle van Agrovisie Bv onttrekt. Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant valt.
C. De klant aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische advisering bij telefonische advisering niet denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.

6. Levering, risico en eigendom

A. Roerende zaken worden geleverd af die vestigingsplaats van Agrovisie Bv waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de klant.
B. In geval van levering van roerende zaken blijft Agrovisie Bv eigenaar van alle aan de klant afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
C. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting berusten uitsluitend bij Agrovisie Bv.

7. Betaling

A. Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Agrovisie Bv zal de klant hiertoe een gespecificeerde factuur zenden.
B. De betaling van facturen voor eenmalige en of incidentele leveringen geschiedt op basis van automatische incasso, waartoe de cliënt Agrovisie Bv machtigt middels invulling en ondertekening van het daartoe bestemde gedeelte van de opdrachtbevestiging.
C. Indien de cliënt niet accoord gaat met automatische incasso van het factuurbedrag is boven het factuurbedrag een vergoeding voor administratie- en incassokosten verschuldigd.
D. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door Agrovisie Bv zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij Agrovisie Bv gebruikelijke tarieven en methoden.
E. Agrovisie Bv behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. Agrovisie Bv kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst os opgenomen.
F. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede alle terzake van de incasso gemaakte kosten.
G. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.
H. Ingeval een tussen Agrovisie Bv en cliënt overeengekomen afspraak voor een bedrijfsbezoek e.d. binnen 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak, door cliënt wordt geannuleerd, is cliënt 50% van het uurtarief verschuldigd. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur.

8. Aansprakelijkheid

A. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het honorarium zoals dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor die opdracht is gefactureerd in het tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan het moment van de tekortkoming. Ten aanzien van schade verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden door bij opdrachtgever gedetacheerde medewerkers van opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste drie maanden honorarium zoals dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor de opdracht wordt gefactureerd in het tijdvak van de tekortkoming.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt.
B. Deze beperking van de aansprakelijkheid van Agrovisie Bv geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Agrovisie Bv of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.
C. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Agrovisie Bv uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
D. De klant vrijwaart Agrovisie BV en/of de door Agrovisie BV  bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de werkzaamheden van Agrovisie BV  door de klant of een ander aan wie de klant de resultaten van de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van Agrovisie BV  en/of de door Agrovisie BV  bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.
E. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 9. Klachten

A. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Agrovisie Bv.
B. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk bij Agrovisie Bv te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

10. Ontbinding

Agrovisie Bv zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, in het geval de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de klant overlijdt, -of in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de klant wordt geliquideerd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten met Agrovisie Bv is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij Agrovisie Bv de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de klant, of dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.