Fosfaatrechten: herbeschikking vleesveehouders

De eerste vleesveehouders hebben inmiddels een herbeschikking van de fosfaatrechten ontvangen. Dit heeft met name veel effect voor bedrijven die hun fosfaatrechten reeds hebben verkocht en nu niet kunnen leveren.

Belangrijk is te overwegen in bezwaar te gaan en wellicht RVO aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Dit laatste is met name afhankelijk van het feit of de verkoper (juridisch) verplicht is alsnog te zorgen dat het aantal verkochte rechten te leveren.

Fosfaatrechten voor vleesvee

Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de productie van vlees (en niet afkalft) zijn dus geen fosfaatrechten nodig.

Herbeschikking fosfaatrechten

Bij de toekenning van de fosfaatrechten zijn bij een heel aantal bedrijven fosfaatrechten toegekend voor dieren die op 2 juli 2015 op het bedrijf zijn gehouden, waar (achteraf) geen fosfaatrechten voor nodig zijn. de toekenning van de fosfaatrechten bij vleesveehouders wordt opnieuw beoordeeld. Indien blijkt dat, volgens RVO, ten onrechte fosfaatrechten zijn toegekend wordt de eerder afgegeven beschikking fosfaatrechten herzien. De betreffende bedrijven krijgen een herbeschikking. Inmiddels heeft een aantal bedrijven een herbeschikking ontvangen.

Advies

Bij een herbeschikking fosfaatrechten is het allereerst van belang om te controleren of het toegekende aantal fosfaatrechten juist is. Bij een ‘juiste’ beschikking moet er vanuit gegaan worden dat een bezwaar bij RVO afgewezen zal worden en de gang naar de rechter gemaakt moet worden. De kans is ons inziens echter niet groot dat dit het gewenste resultaat zal hebben.

Met name bedrijven die de rechten hebben verkocht zullen door de handelswijze van RVO schade hebben geleden. Zij kunnen overwegen RVO hiervoor aansprakelijk te stellen. Echter ook hierbij geldt dat de gang naar de rechter vrijwel zeker noodzakelijk is en dat een positieve uitkomst allerminst zeker is.

Voor partijen is het belangrijk om te kijken of de verkoper op grond van het koopcontract verplicht is de rechten alsnog aan de koper te leveren.